Vi hjelper deg på veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

Kommunikasjon

Vi hjelper kundene våre med å bli hørt og forstått og videre til aksept og samhandling. Slik bidrar vi til å styrke deres relasjoner med medarbeidere, marked, samarbeidspartnere, media, myndigheter og resten av samfunnet.

Vi jobber hardt for å optimalisere våre kunders bruk av kommunikasjon som støtteaktivitet for å nå virksomhetsmål. Derfor forankrer vi alle prosjektene våre i kundens mål, strategier og verdigrunnlag.

Vi legger to egenutviklede fagmodeller til grunn når vi gir råd om kommunikasjon: Helhetlig Kommunikasjon og Visjon Kultur Omdømme. Modellene bygger på at alle kommunikasjonsutfordringer i en virksomhet håndteres best i et helhetlig perspektiv, der intern og ekstern kommunikasjon ses i sammenheng. Summen av historiefortelling fra ledelse, medarbeidere, marked og samfunn danner det etterlatte inntrykket; selskapets omdømme.

Virksomheter som greier å kommunisere planlagt og helhetlig på denne måten, vil oppleve at intern og ekstern kommunikasjon forsterker hverandre og bidrar effektivt til mer motiverte medarbeidere, mer betalingsvillige kunder og et samfunn som gir bedre rammebetingelser.

Vi har lang erfaring med strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid innenfor en rekke områder, bl. a. strategiutvikling, mediehåndtering, krise- og beredskap, tekstarbeid, markedskommunikasjon, redaksjonelle tjenester og ulike typer trening.

Utvikling og ledelse

Endring er den nye normalen. Teknologiene, produktene, tjenestene, kundene og verdikjedene – alt endrer seg. 

Strategisk utviklingsarbeid starter med å bestemme hvilke veivalg virksomheten skal ta inn i en usikker framtid. Det krever at lederne skaffer seg nok kunnskap til å ta kloke beslutninger. Deretter må lederne være modige nok til å begynne å gå veien, uten garanti for at den vil føre til målet.

Utviklingsarbeid handler mer om mennesker enn om teknologier. Det er ikke nok at medarbeidere får høre om og forstår behovet for nye veivalg. De må akseptere veivalgene og få lyst og mot til å ta dem selv. Det krever at lederne er i stand til å fortelle historien om virksomhetens framtid og reisen dit på en måte som gir medarbeiderne lyst til å bli med, selv om reisen kommer til å bli strabasiøs. Kommunikasjonsstrategien må være en integrert del av endringsstrategien.

Underveis mot framtida kommer det til å skje uventede ting. Kartet viser seg å ikke stemme, og været skifter. Det krever at lederne er i stand til å lytte til medarbeiderne og ta nye veivalg når det er nødvendig.

Vi har ledet endringsprosesser for store virksomheter både i Norge og i utlandet. Vårt fingeravtrykk på en strategiprosess er den avgjørende vekten vi legger på systematisk endringskommunikasjon internt og eksternt gjennom hele prosessen.

Kurs og kompetanse

Kunnskap og nysgjerrighet er to av våre kjerneverdier. Vi verdsetter kunnskap, og vi vi er ivrige etter å tilegne oss og formidle kunnskap.

Alle som deltar på våre kurs, skal kunne stole på at instruktørene har solid pedagogisk erfaring, og at kursopplegget bygger på sterke pedagogiske modeller.

Vi bygger kurs som er trygge arenaer der deltakerne kan utvikle ferdigheter og kunnskaper. I tillegg til å sette tydelige kompetansemål, jobber vi hardt for at kurset skal gi deltakerne mot og lyst til å ta kompetansen i bruk og utvikle den videre etter kurset.

Helt fra starten i 1997 har kurs og kompetanseutvikling utgjort en betydelig del av leveransene våre. Vi har gjennomført masterprogram på universiteter og høyskoler i inn- og utland, formidlingskurs for forskere, program for lederutvikling, skrivekurs, medietreninger og kurs i presentasjonsteknikk.

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere:

«Veldig kompetent og engasjert kursholder, et privilegium å kunne lære fra de beste i sitt fag.»

«Jeg synes kurset var perfekt.»

«Et veldig bra kurs, jeg har lært masse, og har fått troa på at også jeg kan holde gode presentasjoner.»

«God atmosfære mellom kursleder og deltakere. Bra jobba!»

«God pedagogisk tilnærming med positive tilbakemeldinger og forslag til konkrete alternative løsninger.»